โรคหูดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร?

โรคหูดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร?

โรคหูด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus ซึ่งสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส การแบ่งชนิดของหูดอาจจะแบ่งตามลักษณะของผื่น หรือตำแหน่งที่เกิดหูด หูด คือ เนื้องอกที่ผิวหนังที่ติดเชื้อไวรัส human papillomavirus เชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส โดยจะมีอาการจะเป็นก้อนที่ผิวหนังลักษณะผิวอาจจะเรียบ หรือขรุขระ สีอาจจะสีขาว ชมพู หรือสีน้ำตาลอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ แต่ที่ๆพบบ่อยคือ นิ้วมือ แขน ขา สาเหตุของหูด เกิดจากเชื้อ Papova virus เกิดจากการสัมผัสโดยตรงต่อเชื้อนี้ ระยะพักตัวประมาณ 1-6 เดือน โดยการวินิจฉัยโรคหูดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยจากประวัตการเป็นโรค ตำแหน่ง และลักษณะของหูด แต่ในรายที่สงสัยอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมได้แก่ • การขูดเอาเนื้อที่อยู่บริเวณผิวๆไปตรวจทางพยาธิ • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ การรักษาด้วยตัวเอง หูดเกิดจากเชื้อไวรัสหายเองได้ 65 % ในเด็กร้อละ 50 หายภายใน 6 เดือน ร้อยละ 90 หายใน 2 ปี ดังนั้นการใช้ยาทาไม่ควรใช้แรงเกินไป การรักษามีหลายวิธีควรเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

โรคหูด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus ซึ่งสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส การแบ่งชนิดของหูดอาจจะแบ่งตามลักษณะของผื่น หรือตำแหน่งที่เกิดหูด

หูด คือ เนื้องอกที่ผิวหนังที่ติดเชื้อไวรัส human papillomavirus เชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส โดยจะมีอาการจะเป็นก้อนที่ผิวหนังลักษณะผิวอาจจะเรียบ หรือขรุขระ สีอาจจะสีขาว ชมพู หรือสีน้ำตาลอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ แต่ที่ๆพบบ่อยคือ นิ้วมือ แขน ขา


สาเหตุของหูด เกิดจากเชื้อ Papova virus เกิดจากการสัมผัสโดยตรงต่อเชื้อนี้ ระยะพักตัวประมาณ 1-6 เดือน โดยการวินิจฉัยโรคหูดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยจากประวัตการเป็นโรค ตำแหน่ง และลักษณะของหูด แต่ในรายที่สงสัยอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมได้แก่
• การขูดเอาเนื้อที่อยู่บริเวณผิวๆไปตรวจทางพยาธิ
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ
การรักษาด้วยตัวเอง หูดเกิดจากเชื้อไวรัสหายเองได้ 65 % ในเด็กร้อละ 50 หายภายใน 6 เดือน ร้อยละ 90 หายใน 2 ปี ดังนั้นการใช้ยาทาไม่ควรใช้แรงเกินไป การรักษามีหลายวิธีควรเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

COMMENTS